Persondatapolitik

Vi er den dataansvarlige

Lysdahl Simonsen A/S, cvr. nr.: 36719117 er dataansvarlig for behandlingen af de per-sonoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger i det sid-ste punkt i denne persondatapolitik. Vi sørger for, at opbevaring og behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:
Når du bruger vores hjemmeside, placerer vi cookies. Du kan læse mere om cookies her.

Når du surfer på internettet, efterlader du dig et "elektronisk spor", som fortæller, hvor du har været. Når du har besøgt www.lysdahl-simonsen.dk, vil vi altså vide følgende om dig:

 • Hvilke sider du har kigget på og hvornår
 • Hvilken browser du bruger
 • Hvilken ip-adresse du har

Vi bruger disse oplysninger til at finde ud af, hvilken vej du som besøgende bruger for at finde information på vores site. F.eks. kan vi se, om du starter fra forsiden og bevæger sig ned på undersiderne, eller om du hopper ind midt på hjemmesiden fra en søgemaskine.

Lysdahl Simonsen får løbende statistiske oplysninger fra vores databehandler om besø-gende på sitet. Det er dog ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger.

Når du leaser hos os, behandler vi følgende personoplysninger:

Vi behandler almindelige personoplysninger, som du selv afgiver, herunder navn, CPR-nr., adresse, GPS-data og kontaktoplysninger for at indgå din leasingaftale og gemmer den i vores kundedatabase. Herudover indhenter vi oplysninger tredjemand, f.eks. det Digitale Motorregister og CVR-registreret.

Vi bruger kun din e-mailadresse som led i gennemførelsen af din leasingaftale, herunder til brug for kommunikation omkring leasingaftalen, og evt. til gennemførelse af kundeun-dersøgelser.

Vi bruger ikke dit telefonnummer til at kontakte dig i salgsøjemed. Vi kontakter dig kun telefonisk, hvis vi skal give dig en servicebesked, eks. hvis der er problemer med din lea-singaftale.

For at kunne foretage en kreditvurdering indsamler vi dine pasoplysninger, seneste årsop-gørelser, en fuldstændig udskrift fra SKAT (R75) og lønsedler. Vi indhenter også oplysnin-ger fra kreditoplysningsbureauer, herunder RKI og Experian.

Vi anvender alene bankoverførsel som betalingsmiddel. Ved evt. tilbagebetalinger sker det ligeledes via bankoverførsel. Vi behandler derfor også dine kontooplysninger.

Vi anvender dine personoplysninger med henblik på at kunne indgå og administrerelea-singaftalen herunder til at foretage registrering af køretøjet i det Digitale Motorregister, oprettelse af GPS, GPS tracking, oprettelse af forsikring, oprettelse af betaling, foretage kreditvurdering, evt. påkrævede tjek iht. særlovgivning, herunder eks. ift. hvidvask, fak-turering samt rykkere, foretage evt. skadesbehandling, reminder ved udløb af kontrakt og evt. gentegning.

I tilfælde af misligholdelse af leasingaftalen, kan oplysningerne blive benyttet med henblik på varetagelse af vores interesser som kreditor og ejer af det leasede køretøj.

Såfremt vi har fået dit udtrykkelige samtykke hertil, kan oplysningerne desuden blive be-nyttet i forbindelse med markedsføringsmæssige formål.

 • Vores juridiske grundlag for at behandle oplysningerne til de ovenfor nævnte formål er følgende:
  Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af den leasingaftale, som du har indgået med os, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Dette drejer sig dels om indgåelse af leasingkontrakten, registrering i det digitale Motorregister, notering af panthaverdeklaration eller tegning af anden tillægsforsik-ring, samt den løbende administration af leasingaftalen.

 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for oplysningerne, jf. Databeskyttel-sesforordningens art. 6, stk. 1, litra c). Dette drejer sig f.eks. om overholdelsen af vores forpligtelser i henhold til hvidvasklovgivningen som nærmere beskrevet ne-denfor samt bogføringsloven og skattekontrolloven.

 • Interesseafvejning i forhold til håndtering af forsikringsmæssige forhold- og ska-der, jf.
  Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f), idet vi har en legitim interesse i at sikre, at eventuelle skader på det leasede køretøj anmeldes til og be-handles af køretøjets forsikringsselskab.

 • Interesseafvejning i forhold til kommunikation med dig om leasingaftalen, jf. Data-
  beskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f).

 • Interesseafvejning i forhold til varetagelse af vores interesser som kreditor og ejer af det leasede køretøj, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f), f.eks. i tilfælde af misligholdelse af leasingaftalen.

Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, nr. 3 og nr. 4 for så vidt angår regi-strering og behandling af dine henholdsvis dine reelle ejeres CPR-nummer, idet be-handling af CPR-nummer bl.a. er er nødvendigt i forbindelse med vores iagttagelse af kravene i henhold til hvidvaskloven samt af hensyn til at sikre en entydig identi-fikation af dig.

Dine persondata vil blive opbevaret i Lysdahl Simonsens systemer. Dine data bliver opbe-varet sikkert hos vores hosting-partnere. Vi gemmer maksimalt dine data i 5 år plus lø-bende regnskabsår efter endt leasingaftale. Vi opbevarer kun dine data i det tidsrum, som det er relevant og i det tidsrum, som det er krævet efter særskilt lovgivning, eks. hvid-vaskloven, bogføringsloven og skattekontrolloven.

Særligt om hvidvaskloven

I henhold til hvidvaskloven er vi forpligtet til at indhente en række oplysninger om dig, herunder oplysninger om din identitet, samt om du eller dine nærtstående er politisk ek-sponerede personer.
Hvis leasingtager er en juridisk enhed, er vi desuden forpligtet til at indhente identitetsop-lysninger om reelle ejere samt at kontrollere disses identitet. Såfremt leasingtager er en juridisk person, er vi forpligtet til at klarlægge dennes ejer- og kontrolstruktur.

Derudover er vi forpligtet til at undersøge ’komplekse og usædvanlige hændelser’ samt at notere resultatet af disse undersøgelser.

I forbindelse med din indgåelse af leasingaftalen, foreviser du gyldig billedlegitimation. Vi er til enhver tid berettiget at kræve yderligere legitimationsoplysninger fremvist og/eller fremsendt.
Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:
Behandlingen består i screening af ansøgninger, CV og andre fremsendte dokumenter samt indkaldelse og forberedelse til jobsamtaler. Formålet med behandlingen af dine per-sonoplysninger er at vurdere, om vi nu eller på et senere tidspunkt kan tilbyde dig et rele-vant job.

Dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt, og kun de nødvendige og relevante medarbejdere har adgang til dine personoplysninger.

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i Lysdahl Simonsens systemer. Dine data bliver opbevaret sikkert hos vores hosting-partnere og vil blive slettet, når stillingsopslaget er færdigbehandlet

Modtagere af oplysningerne

Lysdahl Simonsen kan til de ovenfor nævnte formål videregive eller overlade de oplysnin-ger, der behandles om dig til Lysdahl Simonsens samarbejdspartnere i det omfang, dette er nødvendigt i forbindelse med indgåelse og administration af leasingaftalen.

Såfremt der er afgivet kaution for leasingaftalen, kan oplysninger om kontraktens forløb, herunder om eventuel misligholdelse, videregives til kautionisten.

I forbindelse med håndtering af forsikringsmæssige forhold - eller skader på køretøjet kan oplysninger om leasingtager, herunder dennes CPR- eller CVR.nr. blive videregivet til det forsikringsselskab, hvori køretøjet er forsikret samt til en eventuel modparts forsik-ringsselskab i det omfang, Lysdahl Simonsen måtte være forpligtet hertil. Derudover kan der i forbindelse med notering af panthaverdeklaration eller tegning af en alternativ til-lægsforsikring ske udveksling af oplysninger om køber, herunder dennes CPR/CVR-nr.
Lysdahl Simonsen kan desuden videregive dine oplysninger til tredjemand, herunder til of-fentlige myndigheder f.eks. Skatteforvaltningen eller politiet, såfremt Lysdahl Simonsen er retligt forpligtet hertil, eller såfremt dette er nødvendigt for, at Lysdahl Simonsen eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæg-gende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor.
I tilfælde af misligholdelse af eller tvist vedrørende leasingaftalen, kan oplysningerne des-uden videregives til Lysdahl Simonsens rådgivere eller samarbejdspartnere, der skal vare-tage Lysdahl Simonsens interesser i sagen, herunder i forbindelse med iværksættelse af rykker- og inkassoprocedure på Lysdahl Simonsens vegne.

Lysdahl Simonsen anvender tjenesteudbydere og samarbejdspartnere, der udfører arbejde på Lysdahl Simonsens vegne (”databehandlere”). Dette kan f.eks. være hosting af servere, systemvedligeholdelse m.v. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data vedrørende dig i det omfang, dette er nødvendigt for, at de pågældende kan levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har derfor ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af deres kontraktlige forpligtelse over for Lysdahl Simonsen.

Såfremt Lysdahl Simonsen videregiver dine oplysninger til en tjenesteudby-der/databehandler uden for EU, sikrer Lysdahl Simonsen, at dette alene vil ske under overholdelse af den lovgivning, der gælder herfor.
Dine personoplysninger vil aldrig blive genstand for et videresalg.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores be-handling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yder-ligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlæg-ges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige sam-fundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, alminde-ligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at tilbagekalde samtykke

I det omfang Lysdahl Simonsens behandling af oplysninger om dig er baseret på et sam-tykke fra dig, er du berettiget til at tilbagekalde dit samtykke. Dette kan gøres ved at kontakte Lysdahl Simonsen på de nedenfor anførte kontaktoplysninger.

Hvis du trækker sit samtykke tilbage, påvirker dette ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne, indtil tidspunktet for tilbagetrækningen.

Såfremt du tilbagekalder dit samtykke, kan vi i visse tilfælde være berettiget til at fort-sætte behandlingen af dine personoplysninger, såfremt vi har et andet retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne, f.eks. at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldel-se af leasingaftalen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes ret-tigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget procedurer samt interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får ad-gang eller kendskab til dine data. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryp-tering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for, ID-tyveri, økono-misk tab eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hur-tigt som muligt.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi be-handler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookies

Vi vil gerne tilbyde en brugervenlig hjemmeside med information, der er relevant for dig. Derfor anvender vi teknologier, der kan indsamle, behandle og sortere oplysninger om, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Dette gør vi ved hjælp af cookies.

En cookie er en lille tekstfil, som bliver gemt på din computer. Dette betyder i praksis, at vores hjemmeside kan huske dig, når du besøger den af flere omgange, og at vi kan ind-hente statistik, som fortæller os, hvordan du og andre brugere anvender vores hjemmeside.

Vi anvender cookies fra flere forskellige udbydere, som kan give os indblik i, hvilke dele af vores hjemmeside, brugerne besøger. Se detaljeret information herom, hvilke cookies vores hjemmeside benytter.

Du kan til enhver tid ændre dit samtykke til cookies i din browser. Du kan ændre dit sam-tykke her. Du kan også slette cookies i din browser. På minecookies.org kan du finde en guide til, hvordan du sletter cookies i forskellige browser-typer.

Bemærk venligst at der vil være dele af www.lysdahl-simonsen.dk, som du kun vil kunne bruge, hvis din browser accepterer cookies.

En del af de oplysninger, som Lysdahl Simonsen indsamler, kan blive offentliggjort, men det vil altid være i anonymisereret form, f.eks. oplysninger om antallet af besøgende på www.lysdahl-simonsen.dk. Information om vores kunder er en vigtig del af vores forret-ning, og vi sælger ikke eller bytter ikke informationerne med andre.

Kontaktoplysninger

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. Du kan kontakte os her:

Lysdahl Simonsen A/S
CVR-nr. 36719117
Ballevej 1
8600 Silkeborg
E-mail: salg@lysdahl-simonsen.dk
Tlf.: 86802080